Algemene Voorwaarden Digital Champs

Ingangsdatum: 1 maart 2018

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Onderhavige, algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van Digital Champs , statutair gevestigd te Zwijndrecht en kantoorhoudende te Zwijndrecht aan de Mandenmakersstraat 1, 3334 KE, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 61081477, onder welk dossiernummer onderhavige voorwaarden tevens zijn gedeponeerd.

ARTIEKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Digital Champs , gevestigd te Zwijndrecht. De contractuele wederpartij zal hierna aangeduid worden als “Opdrachtgever”.
 2. In deze voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie Digital Champs zijn aanbiedingen/offertes richt alsmede degene die aan Digital Champs aanbiedingen/offertes richt en degene die aan Digital Champs een opdracht verstrekt c.q. degene met wie Digital Champs een overeenkomst aangaat en voorts degene met wie Digital Champs in enige rechtsverhouding staat en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
 3. Partijen hebben de mogelijkheid van deze algemene voorwaarden af te wijken. Deze andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
 1. Indien een aanbod van Digital Champs wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van Digital Champs , dan wel op het moment dat Digital Champs met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. Mondelinge afspraken binden Digital Champs pas nadat deze schriftelijk door Digital Champs zijn bevestigd.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Digital Champs bindend.
artikel 4: aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van Digital Champs zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn van 30 dagen, tenzij Digital Champs binnen die termijn de aanbieding en/of offerte en/of prijsopgave niet langer meer gestand doet dan wel tenzij Digital Champs reeds bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave anders aangeeft. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft Digital Champs het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door Digital Champs gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijsopgave e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en op de website van de gebruiker, brochures, catalogi, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen alsmede overige gegevens c.q. omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van Digital Champs , tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van Digital Champs te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Digital Champs niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Digital Champs kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

artikel 5: uitvoering overeenkomst

 1. Digital Champs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Digital Champs het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Digital Champs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Digital Champs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Digital Champs zijn verstrekt, heeft Digital Champs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Digital Champs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Digital Champs is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Digital Champs kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien door Digital Champs of door Digital Champs ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Digital Champs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Digital Champs toerekenbaar is. Indien Digital Champs uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Digital Champs zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Digital Champs , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Digital Champs en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 6: SPECIFIEKE BEPALINGEN AANGAANDE ZOEKMACHINE-ADVERTEREN (“SEA”) EN ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE (“SEO”)

 1. De Opdrachtgever verleent aan Digital Champs voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het uitvoeren van SEO-werkzaamheden en het voeren van de SEA-campagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites. Onder “SEA-campagnes” wordt in dit kader verstaan advertentiecampagnes via advertentieplatformen als Google AdWords en Bing Ads. Onder ‘SEO-werkzaamheden” wordt in dit kader verstaan alle adviserende en/of uitvoerende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de (technische) structuur van de website(s) van Opdrachtgever en alle voorkomende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de door zoekmachines aan de website(s) toegekende autoriteit of relevantie op basis van (link)verwijzingen op websites van derden (ook wel “link building” of “authority building” genoemd).
 2. De Opdrachtgever verleent aan Digital Champs een exclusieve volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Digital Champs noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de SEA-campagnes en uitvoeren van SEO-werkzaamheden. Voor zover SEA en Digital Champs gerelateerde werkzaamheden door derden worden verricht voor Opdrachtgever, dient Opdrachtgever hiervan tijdig melding te maken aan Digital Champs .
 3. Digital Champs zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat, zulks in lijn met de hiervoor geldende richtlijnen zoals opgesteld door de zoekmachines. Alle mededelingen van Digital Champs over de mogelijke resultaten van Digital Champs werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard. De Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen. Opdrachtgever verklaart zich tevens bekend met het feit dat het succes van SEO werkzaamheden mede afhankelijk is van de mate waarin de door Digital Champs aanbevolen werkzaamheden en/of wijzigingen aan de website(s) van Opdrachtgever worden doorgevoerd en is bereid om de aanbevelingen naar beste kunnen en binnen redelijke termijn na oplevering door te (laten) voeren.
 4. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de SEA-campagnes dienen in beginsel rechtstreeks door de Opdrachtgever, zonder tussenkomst van Digital Champs , betaald te worden aan het betreffende advertentieplatform. Digital Champs kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Opdrachtgever.
 5. Digital Champs verplicht zich te houden de richtlijnen uit de “Gedragscode Zoekmachinemarketing” zoals opgesteld door de branchevereniging IAB. Deze gedragscode is te vinden op www.iab.nl. Opdrachtgever dient zich op haar beurt te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door zoekmachines aan adverteerders en website-eigenaren worden gesteld. Digital Champs is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 7: SPECIFIEKE BEPALINGEN AANGAANDE DIGITAL ANALYTICS EN CONVERSIE-OPTIMALISATIE

 1. Digital Champs zal zich naar beste kunnen inspannen om de datakwaliteit en –integriteit met betrekking tot gegevens die worden verzameld op de website(s) van Opdrachtgever te borgen. Opdrachtgever is echter verantwoordelijk voor de juiste technische implementatie van de software en/of tooling waarmee deze gegevens op de eigen website worden verzameld, al dan niet op basis van door Digital Champs verstrekte adviezen hieromtrent.
 2. Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Digital Champs aan Opdrachtgever vindt plaats conform de frequentie en het format zoals gespecificeerd in de offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de samenwerking. Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en/of Engels en volgens de normen van goed vakmanschap met een frequentie van minimaal één keer per maand. Indien geen rapporteringsmedium is afgesproken, bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordt gebruikt.
 3. Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Digital Champs aan Opdrachtgever vinden plaats op grond van de door Opdrachtgever gehanteerde software en/of tooling ten behoeve van webanalyse. De door de desbetreffende software en/of tooling gehanteerde definities voor metrieken of Key Performance Indicatoren (KPI’s) zijn hierin leidend. Met de metriek “unieke bezoeker” wordt aldus bedoeld een unieke bezoeker conform de definitie en wijze van vaststelling zoals gehanteerd door de desbetreffende software en/of tooling. Indien Digital Champs op enig moment van deze definitie afwijkt, verplicht zij zit duidelijk te specificeren aan Opdrachtgever in de desbetreffende rapportage, dan wel in de offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de samenwerking.
 4. Digital Champs verplicht zich de uitkomsten van de analyse en die van daaraan gekoppelde eventuele eerdere analyses en daaruit volgende rapportages tenminste zes maanden te bewaren, tenzij vanuit wet- of regelgeving of gelet op de doelstelling van de analyse een andere termijn noodzakelijk is. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de bewaartermijn op diens verzoek te verkorten of te verlengen.
 5. Opslag van door Digital Champs vergaarde gegevens, analyses en/of dashboards met betrekking tot voor Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden geschiedt binnen het beveiligde bedrijfsnetwerk van Digital Champs. Digital Champs behoudt zich het recht voor gegevens van Opdrachtgever definitief te verwijderen van haar bedrijfsnetwerk c.q. te vernietigen na het verstrijken van de bewaartermijn van 6 maanden, of zoveel eerder als door Opdrachtgever wenselijk wordt geacht.
 6. Digital Champs onderschrijft de “Kwaliteitsnorm Digital Analytics” zoals uitgegeven door de MOA, voor zover betrekking hebbende op het onderzoeken van data binnen het “passieve domein”. Deze kwaliteitsnorm is te vinden op www.moaweb.nl.

ARTIKEL 8: SPECIFIEKE BEPALINGEN AANGAANDE DISPLAY ADVERTISING, SOCIAL MEDIA ADVERTISING, DIGITAL OUT OF HOME

 1. Opdrachtgever staat er voor in en zal zulks op eerste verzoek van Digital Champs schriftelijk bevestigen dat:
 2. Door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden aangeleverd advertentiemateriaal is opgesteld overeenkomstig de IAB normen, vrij is van technische gebreken en geschikt is voor de plaatsing van prestatie meeten controlesystemen (waaronder “tagging”);
 3. door Opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is en Opdrachtgever deze steeds tijdig en volledig ter beschikking van Digital Champs zal stellen alsmede dat Opdrachtgever alle andere medewerking zal verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van een Overeenkomst;
 4. Opdrachtgever steeds zal handelen in overeenstemming met toepasselijke binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving, reclamecodes, (eigendoms)rechten of voorwaarden van derden en daartoe alle noodzakelijke maatregelen zal nemen;
 5. Opdrachtgever steeds zal voorzien in een door het toepasselijke prestatie meetsysteem exclusief (niet voor andere doeleinden gebruikte) herleidbare link naar de landingspagina van een website of anderszins exclusieve koppeling;
 6. Opdrachtgever gedurende de duur van een Overeenkomst de ten behoeve van het monitoren van de resultaten geplaatste meetsystemen of verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden niet zal wijzigen, versluieren of verwijderen en zorgvuldig zal bewaren, niet aan derden ter beschikking zal stellen en deze beveiligen tegen iedere vorm van ongeautoriseerd gebruik alsmede in geval van enig ongeautoriseerd gebruik of op eerste verzoek van Digital Champs direct alle maatregelen zal treffen die nodig zijn om een dergelijk gebruik te stoppen.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Digital Champs tegen eventuele aanspraken van derden jegens Digital Champs bij inbreuk door Opdrachtgever op de hiervoor genoemde verplichtingen.
 8. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Digital Champs ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gebruik kan maken van software van derden en verklaart zich akkoord met de op het gebruik van deze software gepaard gaande bepalingen c.q. “terms and conditions”, doch uitsluitend voor zover de gebruikte software expliciet vermeld wordt in de overeenkomst, opdrachtbevestiging of andersoortige schriftelijke communicatie tussen Opdrachtgever en Digital Champs waarin wordt ingestemd met de uitvoering van werkzaamheden.
 9. Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen zijn de administratie- en meetsystemen van Digital Champs leidend, tenzij uit de meetsystemen van Opdrachtgever een hogere berekening volgt. In dat geval zal de verschuldigde vergoeding worden berekend aan de hand van redelijkerwijs te schatten meetresultaten.
 10. Opdrachtgever is verplicht om direct na beëindiging van een Overeenkomst om welke reden dan ook de geplaatste tags of “meetcode” onmiddellijk te verwijderen, zowel op eigen websites als eventuele websites van derden waarop deze tags zijn geplaatst, met uitzondering van tags die toebehoren aan Opdrachtgever.
 11. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de (gebruikers)licentie(s) van Digital Champs om zelf media in te kopen, aanvaard Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering en financiële consequenties. Schriftelijke instructies van Digital Champs dienen door Opdrachtgever immer strikt te worden gevolgd, maar kunnen Opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk vrijwaren van de uiteindelijke verantwoordelijkheid. Alle directe of indirecte schade welke Digital Champs lijdt door de uitvoering door Opdrachtgever zullen volledig vergoed worden. Opdrachtgever zal zorgdragen dat de betalingen aan Digital Champs conform te afgesproken betaalschema en/of de gestelde betalingsvoorwaarden worden verricht. Elke vertraging in het nakomen van de afgesproken betaaltermijnen geeft Digital Champs het recht om, zonder enig voorafgaande schriftelijke melding, de Overeenkomst te beëindigen en de uitvoering tijdelijk of definitief te staken. Digital Champs is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de mogelijke consequenties van deze beëindiging of het staken van de uitvoering.

ARTIKEL 8: AANPASSING OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Digital Champs zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal Digital Champs de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Digital Champs daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

ARTIKEL 9: CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN

 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen. Na verloop van de eerste contractduur worden overeenkomsten automatisch voor eenzelfde duur verlengd.
 2. Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Digital Champs zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Wanneer Digital Champs verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt hij de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. Digital Champs is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.
 5. Overschrijding door Digital Champs van een levertermijn als is bedoeld in artikel 9.2 van onderhavig artikel kwalificeert niet als een aan Digital Champs toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever, en heeft aldus evenmin als gevolg dat Digital Champs aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel door de Opdrachtgever als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.

ARTIKEL 10: VOORTGANG OVEREENKOMST

 1. Digital Champs kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen en overeengekomen contractduur naar evenredigheid worden bijgesteld en is Digital Champs gerechtigd werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om aan haar (betalings)verplichtingen te voldoen.
 2. Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van Digital Champs niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is Digital Champs gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 11: APPARATUUR, SOFTWARE

 1. De Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Digital Champs verstrekte diensten kan ontvangen. De in dit kader gemaakte communicatiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12: HONORARIUM

 1. Digital Champs en de Opdrachtgever kunnen voor uit te voeren werkzaamheden een vast honorarium overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op basis van de werkelijke bestede uren. Partijen zullen de hoogte van het vaste honorarium of het geldende uurtarief nader schriftelijk vastleggen.
 2. Daarnaast hebben partijen de mogelijkheid overeen te komen het honorarium op één of andere wijze gedeeltelijk te laten afhangen van het resultaat van de opdracht. Dit kan slechts aan de orde zijn wanneer de exacte invulling hiervan schriftelijk wordt overeengekomen.
 3. Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaats gevonden is Digital Champs bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke (uur)tarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Per peildatum 1 januari 2018 bedragen de gebruikelijke (uur)tarieven als volgt:
 4. Standaard uurtarief, creative development en copywriting: €85,- p/u;
 5. Standaard uurtarief, digital analytics, online marketing en strategie: €85,- p/u;
 6. Standaard uurtarief, alle overige diensten en expertisegebieden: €85,- p/u;
 7. Standaard uurtarief, directie: €85,- p/u;
 8. Standaard dagtarief, directie: €600,-.
 9. Bij overeenkomsten met een duur van langer dan twee maanden kan het verschuldigde honorarium maandelijks in rekening gebracht worden.
 10. De gehanteerde prijzen en/of uurtarieven worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en inflatiecijfers, maar resulteren uitsluitend in aanpassing van het met Opdrachtgever overeengekomen honorarium na het verstrijken van de eerste contracttermijn in het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, of een minimumperiode van 12 maanden bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd.
 11. Mediabestedingen (tevens “mediainkoopkosten”) worden in beginsel door Opdrachtgever rechtstreeks aan het desbetreffende advertentieplatform (bijv. Google AdWords) voldaan, zulks met uitzondering van mediabestedingen inzake display advertising en social media advertising, welke in beginsel door Digital Champs namens Opdrachtgever worden betaald. Indien Digital Champs voor voorfinanciering en betaling van mediainkoopkosten zorg draagt, geldt een opslag op de mediainkoopkosten van 3% ter dekking van o.a. het debiteurenrisico, evt. kredietverzekering en overige administratieve kosten. Deze kosten worden geacht als opslag te worden gehanteerd bovenop het op enig moment overeengekomen mediabudget, tenzij expliciet anders overeengekomen. Afhankelijk van onder andere de kredietwaardigheid en het risicoprofiel van Opdrachtgever kan, zulks uitsluitend ter beoordeling door Digital Champs, een aanvullende borgstelling vereist zijn ten bedrage van de verwachte mediabestedingen per maand.

ARTIKEL 13: GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Champs.
 3. De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor zij door Digital Champs is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen dan door Digital Champs is aangegeven. De Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in stukken of zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van Digital Champs.
 4. De Opdrachtgever is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die – noodzakelijkerwijze – kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de Opdrachtgever, voorafgaand aan het verkrijgen van vertrouwelijke informatie.
 5. In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de Opdrachtgever aan Digital Champs een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van Digital Champs op volledige schadevergoeding conform de wet.
 6. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

ARTIKEL 14: KLACHTEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Digital Champs, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Digital Champs in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Digital Champs de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Digital Champs slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
 4. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever op.
 5. Indien van een klacht later melding wordt gemaakt dan de gestelde termijn, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op behandeling van de klacht of schadeloosstelling.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Digital Champs daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Digital Champs verleende diensten, rusten bij Digital Champs. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onder andere, doch niet uitsluitend Google AdWords, Google Analytics en soortgelijke online accounts, worden op eerste schriftelijk verzoek “om niet” aan Opdrachtgever overgedragen, doch uitsluitend indien en zodra Opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 2. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Digital Champs aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde (online) tools en/of software, berusten uitsluitend bij de respectievelijke eigenaren; Opdrachtgever verkrijgt hier uitsluitend het recht tot gebruik toe, zulks conform de specifiek geldende gebruikersvoorwaarden, waarvan Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen.
 3. Alle door Digital Champs verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Digital Champs openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Digital Champs.
 4. Alle door Digital Champs geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van Digital Champs. Na afloop of opzegging van het contract kan Digital Champs de Opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Digital Champs voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan Digital Champs ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.
 6. Digital Champs behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever bij derden terecht komt.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan Digital Champs in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens en zal Digital Champs steeds onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in de verstrekte gegevens. Digital Champs is niet aansprakelijk voor aanspraken van de Opdrachtgever en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de Opdrachtgever aan Digital Champs onjuist en/of niet volledig verstrekte gegevens dan wel met door de Opdrachtgever aan Digital Champs niet tijdig gemelde wijzigingen van de verstrekte gegevens.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Digital Champs alsmede van haar werknemers en de door Digital Champs bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Digital Champs wordt uitgekeerd, inclusief het door Digital Champs te dragen eigen risico.
 3. In het geval de in artikel 16.2 bedoelde beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Digital Champs in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Digital Champs alsmede van haar werknemers en de door Digital Champs bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van de door Digital Champs ontvangen vergoedingen over de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt per jaar, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Digital Champs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Digital Champs is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 6. Digital Champs is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Digital Champs gebruikte software of andere computerprogrammatuur.
 7. Digital Champs is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de Opdrachtgever aan Digital Champs verzonden (email)berichten Digital Champs niet hebben bereikt.
 8. De aansprakelijkheid van Digital Champs voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door de opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 9. Digital Champs is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld-of woord gegevens in enigerlei vorm die door hem of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de Opdrachtgever door derden zijn vervaardigd.
 10. Adviezen die door Digital Champs worden verstrekt, zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Garanties op resultaat worden niet geacht te zijn afgegeven bij het verstrekken van adviezen. Digital Champs is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.
 11. Digital Champs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of verandering van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. De Opdrachtgever of de door hem ingeschakelde derden, dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.
 12. Digital Champs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door haar vervaardigde websites of multimedia-uitingen.
 13. Digital Champs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.
 14. Voor via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door Digital Champs geen enkele aansprakelijkheid genomen. Digital Champs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.
 15. Tenzij nakoming door Digital Champs blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Digital Champs wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Digital Champs onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Digital Champs ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Digital Champs in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 16. Iedere vordering tot schadevergoeding door Opdrachtgever tegen Digital Champs die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 17. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Digital Champs of haar bedrijfsleiding.

ARTIKEL 17: BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Digital Champs aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. De Opdrachtgever verricht de aan Digital Champs verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Digital Champs heeft verstrekt. De Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 3. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichting tot het betalen van de facturen binnen de gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever bovenop het opeisbare bedrag een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% (zegge: twee procent) per maand.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Digital Champs op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Digital Champs heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Digital Champs kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Digital Champs kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

ARTIKEL 18: INCASSOKOSTEN

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens Digital Champs, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% (zegge: vijftien procent) van het totaal van het verschuldigde en niet binnen de betalingstermijn betaalde factuurbedrag.
 2. Indien Digital Champs aantoont hogere kosten gemaakt te hebben dan de voormelde percentages, dan is de Opdrachtgever het meerdere eveneens aan Digital Champs verschuldigd.
 3. De Opdrachtgever is voorts aan Digital Champs alle door Digital Champs gemaakte kosten, waaronder – doch niet uitsluitend – de werkelijke advocaatkosten, griffiekosten, verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure verschuldigd, zulks in alle instanties, tenzij deze gelet op de geldende en gebruikelijke tarieven van bijvoorbeeld advocaten onredelijk hoog zijn, en tenzij Digital Champs in een gerechtelijke procedure bij een onherroepelijk geworden uitspraak in het ongelijk is gesteld.

ARTIKEL 19: COMMUNICATIE

 1. In het geval de Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Digital Champs heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Digital Champs heeft bereikt indien de Opdrachtgever een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
 2. Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de Opdrachtgever, door Digital Champs verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Digital Champs gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Digital Champs het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van de Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
 3. Totdat de Opdrachtgever een adreswijziging aan Digital Champs heeft bekend gemaakt, mag Digital Champs erop vertrouwen dat de Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

ARTIKEL 20: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Digital Champs behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Digital Champs heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met alle vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de overeenkomst verband houden, alsmede vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de Opdrachtgever slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Ingeval Digital Champs een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Digital Champs vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De Opdrachtgever is verplicht Digital Champs terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 21: BUITENGEBRUIKSTELLING

 1. Digital Champs heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting aan Digital Champs niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Digital Champs activeert het product en haar dienst zodra de Opdrachtgever zijn verplichting is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

ARTIKEL 22: TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

 1. Indien Digital Champs aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is de Opdrachtgever gehouden het geleverde op verzoek van Digital Champs binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Digital Champs het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

ARTIKEL 23: OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Digital Champs bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden diens verplichtingen jegens Digital Champs tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door Digital Champs gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij Digital Champs, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 24: OPSCHORTING, OPZEGGING EN ONTBINDING

 1. Digital Champs is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.
 2. Bij overeenkomsten met een looptijd van 12 maanden of korter kan de Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan 12 maanden of voor onbepaalde tijd dient de Opdrachtgever een opzegtermijn van 3 kalendermaanden in acht te nemen.
 3. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft Digital Champs recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies ten bedrage van 50% van het regulier honorarium berekend over de resterende oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Digital Champs zijn toe te rekenen en de hiervoor geldende (klachten)procedure door Opdrachtnemer is gevolgd. Voorts is de Opdrachtgever in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.
 4. Digital Champs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Digital Champs ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Digital Champs kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Digital Champs gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 5. Voorts is Digital Champs bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Digital Champs kan worden gevergd.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Digital Champs op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Digital Champs de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. Indien Digital Champs tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 8. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Digital Champs gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 9. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Digital Champs gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Digital Champs zal Digital Champs in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Digital Champs extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Digital Champs anders aangeeft.
 11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Digital Champs vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Digital Champs op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 12. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 13. Als een Opdrachtgever wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekt project of opdracht is Digital Champs hier niet toe verplicht. Digital Champs heeft als dan de bevoegdheid de opdracht te annuleren. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Digital Champs geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

ARTIKEL 25: WERVING PERSONEEL

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de samenwerking met Digital Champs vermeerderd met een periode van 12 maanden (voormalig) werknemers van Digital Champs te werven of opdrachten te verstrekken als freelancer of zelfstandige, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de directie van Digital Champs. In geval van overtreding van hetgeen bepaald in dit artikel is Opdrachtgever aan Digital Champs een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €25.000 plus €2500,00 per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van Digital Champs op volledige schadevergoeding conform de wet.

ARTIKEL 26: GESCHILBESLECHTIGING EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Digital Champs en de Opdrachtgever, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Lelystad/Zwolle, zulks ook indien de Opdrachtgever een niet in Nederland gevestigde partij is.
 2. Digital Champs blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 3. Op elke overeenkomst tussen Digital Champs en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Indien op de overeenkomst tussen Digital Champs en de Opdrachtgever een versie van onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal van toepassing is, is bij de uitleg van de tekst van de bepalingen hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld doorslaggevend. Dit betekent dat bij de uitleg van zoveel als mogelijk is aansluiting moet worden gezocht bij hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld overeen te komen, waarbij partijen overeenkomen dat sprake dient te zijn van een zo grammaticaal mogelijke uitleg van de bewoordingen van de bepalingen van onderhavige voorwaarden.

ARTIKEL 27: WIJZIGING VOORWAARDEN

Digital Champs is bevoegd wijzigingen in onderhavige voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden, al dan niet elektronisch, door Digital Champs aan de Opdrachtgever.

Bepalingen inzake de verwerking van (persoons)gegevens

ARTIKEL 28: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Digital Champs is bereid verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), dan wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt. Opdrachtgever is hierbij als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken, en Digital Champs als verwerker. Partijen wensen hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels de artikelen 28 en verder van deze Algemene Voorwaarden. Deze artikel gelden als Verwerkersovereenkomst (hierna: “Verwerkersovereenkomst”). Waar gerefereerd wordt aan (bepalingen uit) de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de AVG bedoeld.

ARTIKEL 29: DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

 1. Digital Champs verbindt zich ertoe in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst plus die handelingen die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Het betreft de volgende soorten persoonsgegevens:

Dienst Persoonsgegevens Gepseudonimiseerde persoonsgegevens
Alle diensten (van toepassing indien en zodra toegang tot Google Analytics of soortgelijke datacollectie- en analysetools wordt verstrekt).
 • IP-adressen
 • BezoekersID
 • CookieID
 • MAC-adres
 • DeviceID
 • Locatiegegevens
 • Gepseudonimiseerde IP-adressen
 • GebruikersID
 • KlantID
 • OrderID
 • ConversieID
 • Display advertising
 • Social media advertising (o.a. Facebook, LinkedIn)
 • Google AdWords (SEA)
 • IP-adressen
 • CookieID
 • MAC-adres
 • DeviceID
 • Locatiegegevens
 • Hashed e-mail adressen
 • Interesseprofielen

Eén of meerdere van de in bovenstaande tabel genoemde (persoons)gegevens worden verzameld van websitebezoekers en/of relaties (zijnde onder andere klanten of prospectieve klanten) van Opdrachtgever, welke in deze context Verwerkingsverantwoordelijke is.

 1. Digital Champs heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Digital Champs neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

ARTIKEL 30: VERPLICHTINGEN VERWERKER

 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zullen Partijen zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens
 2. Digital Champs zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst
 3. De verplichtingen van Digital Champs die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Digital Champs
 4. Indien voor een nieuwe verwerking onder deze Verwerkersovereenkomst een gegevensbeschermingseffectbeoordeling wettelijk verplicht is, zal Digital Champs hieraan voor zover noodzakelijk haar medewerking verlenen. Digital Champs kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 31: DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Digital Champs mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Digital Champs de persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Unie, mits Digital Champs voldoet aan de wettelijke vereisten die gelden voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.
 2. Digital Champs zal Opdrachtgever op diens verzoek melden in welk land of landen de persoonsgegevens worden verwerkt.

ARTIKEL 32: VERDELING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

 1. De toegestane verwerkingen worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving onder controle van Digital Champs .
 2. Digital Champs is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Digital Champs zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Digital Champs uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Digital Champs voor alle aanspraken en claims van derden die verband houden met de rechtmatigheid betreffende de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst.

ARTIKEL 33: INSCHAKELEN VAN DERDEN OF ONDERAANNEMERS

 1. Opdrachtgever verleent Digital Champs hierbij toestemming voor het inschakelen van derden (subverwerkers) bij de verwerking van persoonsgegevens. Voorafgaande aan het inschakelen van een nieuwe of gewijzigde subverwerker, zal Digital Champs dit aan Opdrachtgever melden en Opdrachtgever in de gelegenheid stellen daartegen gemotiveerd schriftelijk binnen twee weken bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt, zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen.
 2. Digital Champs zorgt er voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Digital Champs is overeengekomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL 34: BEVEILIGING

 1. Digital Champs zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder de voornoemde maatregelen vallen onder andere: toegangsbeveiliging tot de fysieke kantoorlocatie, toegangsbeveiliging m.b.t. systemen, toegangsbeveiliging m.b.t. data, controle van gegevensopenbaring, borging van beschikbaarheid van data (o.a. via backup) en psuedonimisering van (persoons)gegevens.
 2. Digital Champs zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. Digital Champs staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
 3. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan Digital Champs ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

ARTIKEL 35: GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

 1. Op alle persoonsgegevens die Digital Champs van Opdrachtgever ontvangt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

ARTIKEL 36: AFHANDELING VERZOEKEN VAN BETROKKENEN

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek met betrekking tot zijn persoonsgegevens richt aan Digital Champs , zal Digital Champs dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en Opdrachtgever zal het verzoek verder afhandelen. Digital Champs mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

ARTIKEL 37: MELDPLICHT

 1. In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, in de zin van artikel 34a Wbp), betrekking hebbende op de persoonsgegevens van Opdrachtgever, zal Digital Champs zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk te informeren. Digital Champs spant zich naar beste kunnen in om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie zo volledig, correct en accuraat mogelijk is. Vanaf 25 mei 2018 wordt onder een datalek verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens; tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Digital Champs , tegen vergoeding van de kosten die zij daarvoor maakt, meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor het melden aan de relevante autoriteiten en betrokkenen.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
  • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • waar mogelijk (een schatting van) het aantal betrokkenen en bestanden van persoonsgegevens;
  • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
  • wat de (voorgestelde) oplossing is;
  • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

ARTIKEL 38: AUDIT

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van de afspraken deze Verwerkersovereenkomst.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaats bij een concreet en gegrond vermoeden van misbruik van persoonsgegevens, en pas nadat Opdrachtgever de bij Digital Champs aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Digital Champs aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Digital Champs . Opdrachtgever zal de audit vooraf, met inachtneming van een termijn van minimaal twee weken, aankondigen aan Digital Champs
 3. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 4. De kosten voor de audit zoals omschreven in lid 1 worden gedragen door Opdrachtgever.

ARTIKEL 39: DUUR EN BEËINDIGIING

 1. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen verlenen hun volledige medewerking deze Verwerkersovereenkomst aan te passen en geschikt te maken voor eventuele nieuwe privacywetgeving.
 4. Zodra deze Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker op verzoek alle persoonsgegevens die bij hem aanwezig zijn terug leveren aan Verwerkingsverantwoordelijke. Indien een dergelijk verzoek niet wordt ingediend, worden eventueel aanwezige persoonsgegevens binnen een periode van maximaal 6 maanden na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst permanent verwijderd en/of vernietigd, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 40: OVERIGE BEPALINGEN

 1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Digital Champs is gevestigd.
 3. Logs en gedane metingen door Digital Champs gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.